Walsen en richten van rijplaten tot 4000 mm breed

Ook voor derden

Aarnoudse verhuur  |  Kruisweg 2  |  4413 RG Oostdijk (Krabbendijke)  |  Tel: 0113 - 50 13 97  |  E-mail: info@aarnoudseverhuur.nl        - disclaimer

Artikel 1. Toepassing
1.1
Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Aarnoudse Landbouwtechniek en
Rijplatenverhuur B.V. als verhuurder en haar medecontractant als huurder worden aangegaan met betrekking tot de verhuur van
rijplaten, draglineschotten, bouwhekken en eventueel overig materieel, hierna te noemen: “het gehuurde”.
1.2
Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
1.3
In afwijking van het bepaalde in art. 6:225 lid 3 BW zijn deze voorwaarden te allen tijde tussen verhuurder en huurder
van toepassing ook indien huurder heeft verwezen naar door hem gehanteerde voorwaarden en/of de door verhuurder
gehanteerde voorwaarden al dan niet uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen.
1.4
De huurder met wie eenmaal met toepassing van deze algemene verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de
toepasselijkheid van deze algemene verhuurvoorwaarden op latereovereenkomsten tussen verhuurder en huurder.
Artikel 2. Aanbiedingen
2.1
Alle aanbiedingen van verhuurder zijn vrijblijvend en binden verhuurder niet, tenzij in de aanbieding zelf uitdrukkelijk en
ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
2.2
Een aanbieding is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1
De huurovereenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover verhuurder een schriftelijke (verhuur)bevestiging heeft
afgegeven.
3.2
De schriftelijke bevestiging van verhuurder wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te
geven. Huurder wordt geacht met de inhoud van de schriftelijke bevestiging in te stemmen, tenzij huurder binnen 5 werkdagen
na dagtekening van de schriftelijke bevestiging schriftelijk aan verhuurder laat weten dat hij zich niet met de inhoud kan
verenigen.
3.3
In afwijking van het in art. 3.1 bepaalde kan een overeenkomst ook tot stand komen doordat verhuurder aanvangt met de
feitelijke uitvoering daarvan.
Artikel 4. Huurperiode
4.1
De huur wordt aangegaan voor een periode van minimaal één week (rijplaten en draglineschotten) dan wel vier weken
(bouwhekken). Hierbij wordt een week gesteld op vijf werkdagen.
4.2
De huur vangt aan met ingang van het overeengekomen leveringstijdstip dan wel op het tijdstip waarop het gehuurde of een
eerste gedeelte daarvan ter beschikking aan huurder dan wel de vervoerder wordt gesteld.
4.3
De huur eindigt op de datum waarop het gehuurde in zijn geheel en in goede staat door verhuurder is terug ontvangen dan wel
de nieuwwaarde van het gehuurde volledig is vergoed.

Artikel 5. Huurprijs
5.1
De betalingsverplichting van huurder bestaat uit de huurprijs en de vergoeding voor eventuele bijkomende leveringen en
diensten, waaronder laad- en loskosten, transportkosten, tolkosten en kosten van uitleggen en oprapen. Deze kosten worden
integraal doorberekend. De huurprijs en eventueel bijkomende kosten zijn exclusief B.T.W.
5.2
Indien het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, niet op het overeengekomen leveringstijdstip door huurder wordt afgehaald,
of aan huurder kan worden afgeleverd, is niettemin vanaf die datum de huurprijs verschuldigd.
5.3
Indien het gehuurde voor het verstrijken van de overeengekomen huurtijd wordt teruggeleverd blijft de huurprijs over de gehele
overeengekomen huurperiode verschuldigd.
5.4
Verhuurder heeft het recht overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd daartoe
aanleiding geven.
Artikel 6. Levering, risico en transport
6.1
Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van het gehuurde vanuit het depot op het adres van verhuurder. Huurder
heeft het recht het gehuurde voor aflevering op eigen kosten teinspecteren of te laten keuren. Indien huurder van dit recht geen
gebruik maakt wordt het gehuurde geacht in goede staat, gebruiksgereed en volgens overeengekomen aantallen, afmetingen
en eventuele verdere specificaties te zijn afgeleverd.
6.2
Het gehuurde is gedurende de gehele huurperiode in de zin van art. 4 voor rekening en risico van de huurder.
6.3
Ook het transport van het gehuurde naar en van de plaats van aflevering met inbegrip van het laden en lossen zijn voor rekening
en risico van huurder.
6.4
Indien transport van het gehuurde wordt verzorgd of geregeld door verhuurder in opdracht van huurder is verhuurder voor door
haar of door ingeschakelde vervoerder gemaakte fouten niet aansprakelijk jegens huurder.
6.5
Huurder verplicht zich om zorg te dragen voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke vergunningen van daartoe
bevoegde autoriteiten, indien het gehuurde over de openbare wegmoet worden vervoerd.
Artikel 7. Gebruik
7.1
Huurder is onder meer gehouden tot het voor eigen rekening in behoorlijke en bedrijfswaardige staat houden van het gehuurde,
het gehuurde te onderhouden, preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, ook buiten de werkuren, het
gehuurde in geen enkel opzicht te overbelasten en/of het voor een ander gebruik aan te wenden dan waarvoor het gehuurde
geschikt dan wel bestemd is.
7.2
Huurder is niet bevoegd de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen door bijvoorbeeld
rijplaten aan elkaar vast te lassen.
7.3
Huurder mag het eigendomsbewijs van verhuurder voorzover aangebracht op het gehuurde, niet verwijderen.

7.4
Huurder is verplicht tegenover derden, zoals beslagleggende schuldeisers te doen blijken van het eigendomsrecht van het
gehuurde van verhuurder, zodra het gevaar bestaat, dat een derde het gehuurde gaat beschouwen als eigendom van huurder.
Huurder verplicht zich in dat geval de verhuurder onverwijld hierover te informeren. Kosten gemaakt ter waarborging van de
rechten van verhuurder tegenover derden komen voor rekening vanhuurder.
7.5
Huurder is niet gerechtigd aan derden enig recht op het gehuurde te verlenen, dit onder te verhuren of zijn rechten,
voortvloeiende uit deze huurovereenkomst, geheel of gedeeltelijk, aan derden over te dragen, zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.
7.6
Huurder is slechts gerechtigd om het gehuurde te gebruiken op de overeengekomen locatie(s). Op zijn verzoek verplicht
huurder zich om verhuurder onverwijld te informeren aangaande de exacte gebruikslocatie van het gehuurde.
7.7
Gebruik van het gehuurde in het buitenland is slechts toegestaan met uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van
verhuurder. Alle extra risico’s en kosten die uit het vervoer naar en terug alsmede het gebruik in het buitenland voortvloeienzijn
voor rekening van huurder.
7.8
Het is huurder niet toegestaan het gehuurde nucleair, chemisch,biologisch of op andere wijze ernstig te besmetten of te
vervuilen.
7.9
Verhuurder is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt
gemaakt te controleren. Huurder dient ervoor te zorgen dat verhuurder of diens gemachtigde toegang tot het gehuurde wordt
verleend.
Artikel 8. Verzekeringsplicht huurder
8.1
Huurder is op verlangen van verhuurder verplicht om tijdens de huur, daaronder begrepen het laden en lossen, zorg te dragen
voor volledige verzekering van het gehuurde tegen schade door verlies, diefstal en beschadiging. Verhuurder dient daarbij
als uitkeringsgerechtigde te worden opgenomen. Huurder is desgevraagd verplicht de polis en premiekwitanties m.b.t. de
verzekering aan verhuurder te tonen.
Artikel 9. Retournering
9.1
Huurder is verplicht het gehuurde bij het einde van de huur weer in dezelfde goede staat en geheel gereinigd ter beschikking
van verhuurder te stellen.
9.2
Huurder verplicht zich minimaal 2 werkdagen voor teruglevering van het gehuurde, verhuurder daarvan in kennis te stellen,
waarbij verhuurder plaats en tijd van teruglevering zal aangeven. Indien verhuurder hieromtrent nalaat mededeling te doen, dient
het gehuurde in het depot op het adres van verhuurder te wordenteruggeleverd.
9.3
Bij teruglevering dient namens huurder een gevolmachtigd persoon aanwezig te zijn. Indien deze niet aanwezig is, heeft
verhuurder het recht het gehuurde af te voeren dan wel in ontvangst te nemen. De aantallen, samenstelling en de staat van
het gehuurde zoals die geconstateerd wordt door de chauffeur die het gehuurde afvoert, dan wel degene die het gehuurde
namens verhuurder in ontvangst neemt zijn/is alsdan bindend.
9.4
In ontvangstneming door verhuurder van het gehuurde bij teruglevering door huurder, laat alle mogelijke aanspraken van
verhuurder jegens huurder onverlet.

Artikel 10. Betalingen
10.1
Huurder verplicht zich om iedere factuur van verhuurder binnen 30 dagen na factuurdatum aan verhuurder te voldoen zonder
enig recht op korting, opschorting of verrekening.
10.2
Bij overschrijding van de betalingstermijn is verhuurder gerechtigd om over het uitstaande bedrag een vertragingsrente te
berekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling,gelijk aan 2 procent per maand.
10.3
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen
ten laste van huurder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van €
500,--.
10.4
Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien
huurder meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in
mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur enzovoort.
Artikel 11. Zekerheid
11.1
Verhuurder behoudt zich het recht voor te allen tijde – ook wanneer de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd –
zekerheid te verlangen, binnen een door hem te stellen termijn,overeenkomstig de eisen van verhuurder voor de juiste en tijdige
nakoming van de verplichtingen van huurder uit de huurovereenkomst.
11.2
De zekerheid blijft alsdan van kracht tot het tijdstip waarop de huur is beëindigd.
Artikel 12. Verzuim huurder
12.1
Huurder wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn in het geval huurder: 1. handelt in strijd met enige bepaling van de
huurovereenkomst;
2. in staat van faillissement wordt verklaard, de wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt verklaard,
surséance van betaling aanvraagt, ten laste van hem enig beslagwordt gelegd of op enige andere wijze buiten staat geraakt zijn
verplichtingen na te komen dan wel de bedrijfsuitoefening staakt, of de zeggenschap daarover aan een ander overdraagt.
12.2
In een geval als in het voorafgaande lid bedoeld, heeft verhuurder het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te beëindigen.
12.3
Verhuurder heeft in het eerste lid 1 genoemde geval bovendien de keuze om in plaats van ontbinding, van huurder nakoming
met schadevergoeding te vorderen of zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst op te schorten zonder dat verhuurder tot
enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.

Artikel 13. Schade
13.1
Schade aan het gehuurde (verontreiniging van het gehuurde daaronder begrepen) dient onmiddellijk na ontdekking aan verhuurder
te worden gemeld.
13.2
Ingeval van diefstal/vermissing van het gehuurde is huurder verplicht dit onmiddellijk na ontdekking aan verhuurder te melden
en van de diefstal aangifte te doen bij het politiebureau. Huurder is verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan
verhuurder te overleggen. Tevens is huurder verplicht het door verhuurder aan huurder toe te zenden formulier ‘melding vermissing
verhuurmaterieel’ binnen 14 dagen na dagtekening ondertekend teretourneren.
13.3
Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of door het gehuurde toegebracht en door wie of hoe ook veroorzaakt, ongeacht of
huurder zich op overmacht zou kunnen beroepen. Onder schade aanhet gehuurde wordt in ieder geval begrepen verlies, diefstal,
vermissing en alle kosten voor herstel of reparatie die door verhuurder moeten worden gemaakt om het gehuurde weer in een naar
oordeel van verhuurder vergelijkbare staat te brengen, overeenkomende met de staat voor de aanvang van de huur.
13.4
Indien huurder aan verhuurder kenbaar maakt de huur te willen beëindigen en de verhuurder het gehuurde op locatie dient op
te halen verplicht verhuurder zich het gehuurde bij eerste gelegenheid te zullen ophalen. Er kunnen zich echter omstandigheden
voordoen (zoals weersomstandigheden, of omstandigheden aangaande terreingesteldheid of vervoerscapaciteit), die het ophalen
van het gehuurde vertragen. In die situaties blijft huurder aansprakelijk voor alle schade aan of door het gehuurde toegebracht en
door wie of hoe ook veroorzaakt zoals bedoeld in art. 13.3 totdat het gehuurde in zijn geheel is opgehaald.
13.5
Reinigingskosten en walskosten worden huurder in rekening gebracht conform de op dat moment geldende tarieven van
verhuurder.
13.6
Verhuurder zal bij constatering van vervuiling of besmetting inde zin van art 7.8 het gehuurde, bij retournering, niet accepteren en
het gehuurde zonodig op kosten van huurder doorsturen naar een door verhuurder nader aan te wijzen plaats en/of locatie. Het
gehuurde blijft aldaar voor rekening en risico van huurder.
13.7
Bij diefstal, vermissing, total-loss, chemische, nucleaire, biologische of andere ernstige vervuiling of besmetting, verplichthuurder
zich de schade aan verhuurder te vergoeden tegen de op dat moment geldende nieuwwaarde volgens de meest recente
huurtarievenlijst van verhuurder onverminderd de aanspraak van verhuurder op vergoeding van overige door haar geleden schade.
13.8
Beschadigde bouwhekken, montageklemmen, kunststof voeten, schoorbuizen en grondankers worden ten allen tijde beschouwd
als zijnde total-loss als gevolg waarvan huurder gehouden is deschade aan verhuurder te vergoeden tegen de op dat moment
geldende nieuwwaarde van het betreffende materieel volgens de meest recente huurtarievenlijst van verhuurder onverminderd de
aanspraak van verhuurder op vergoeding van overige door haar geleden schade.

Artikel 14. Aansprakelijkheid verhuurder
14.1
De aansprakelijkheid van verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade aan zaken en
personen van huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan het gehuurde of door opzet of grove schuld van
verhuurder.
Onder gebrek wordt verstaan een aan verhuurder toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds voor
levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak voor de leveringligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.
14.2
Indien verhuurder bij het laden/lossen en uitleggen/oprapen vanhet gehuurde gebruik maakt van een heftruck of ander
materieel is verhuurder niet aansprakelijk voor eventuele hierdoor op de (laad-/los)locatie veroorzaakte (rij)sporen of andere
schade in welke vorm dan ook.
14.3
De aansprakelijkheid van verhuurder is tevens beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en
vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet-en/of
winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
14.4
De aansprakelijkheid van verhuurder kan nimmer het totaalbedragte boven gaan dat op basis van de huurovereenkomst
door huurder aan verhuurder verschuldigd is, met een maximum van het bedrag ter hoogte van een termijnfactuur bij lang
termijnverhuringen, tenzij de verzekeraar van verhuurder in datspecifieke geval een hoger bedrag uitkeert.
14.5
Huurder zal verhuurder vrijwaren voor eisen van derden op grondvan schade met, door of in verband met het gehuurde.
14.6
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf de schadedatum.
Artikel 15. Slotbepalingen
15.1
Indien meer dan één (rechts)persoon als huurder optreedt, is iedere huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de
uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
15.2
De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene verhuurvoorwaarden laat de geldigheid van de overige
bepalingen onverlet.
15.3
Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.4
Alle geschillen, welke daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar
aanleiding van de overeenkomst tussen partijen mochten rijzen, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te
Middelburg, zulks onverminderd de bevoegdheid van verhuurder het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.

Algemene Verhuurvoorwaarden